OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY

(obowiązujące od 1 sierpnia 2017 r. do odwołania)

§1. [Zakres zastosowania]

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez: Trails Center Sp. z o.o., siedziba: Ludwików 1A, 97-400 Bełchatów, KRS 0000668795, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Łódź śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, REGON 366810304, NIP 7692227521 zwane dalej „Sprzedawcą”, z przedsiębiorcami mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W razie sprzeczności treści umowy sprzedaży z Ogólnymi Warunkami Umów Sprzedaży strony są związane umową sprzedaży.

§2. [Tryb zawarcia umowy]

1. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej „Zamawiającym”, składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży naczep(y)/przyczep(y) o treści wskazanej w dokumencie zamówienia i niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Sprzedaży, zwanej dalej „Umową”(art. 66 k.c.).

2. Do zawarcia Umowy dochodzi, o ile w terminie miesiąca od złożenia zamówienia Sprzedawca oferty nie odrzuci. Oświadczenie Sprzedawcy o odrzuceniu oferty nie wymaga dla swojej ważności formy pisemnej, w szczególności Sprzedawca może odrzucić ofertę za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na podany przez Zamawiającego adres e-mail.

3. Odbiór przez Sprzedawcę lub osobę przez niego upoważnioną, w tym przedstawiciela handlowego, zamówienia nie stanowi samo przez się przyjęcia oferty.

4. Umowa zawarta w powyższym trybie zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia stron bez względu na formę prawną w jakiej ich dokonano.

§3. [Zaliczka]

1. W przypadku należytego wykonania zobowiązań przez Zamawiającego zaliczka podlega zaliczeniu na poczet ceny. Gdy przedmiotem Umowy jest więcej niż jedna rzecz, zaliczka zostanie rozliczona na poczet ceny każdej z tych rzeczy proporcjonalnie do ich wartości.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawcy przysługuje – tytułem zabezpieczenia zwrotu dokonanych świadczeń i naprawienia szkody przez Zamawiającego -prawo zatrzymania wszelkich zapłaconych przez Zamawiającego w związku z zawarciem Umowy kwot, w szczególności zaliczki.

§4. [Odstąpienie od umowy]

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku przekraczającej 14 (czternaście) dni zwłoki Zamawiającego w zapłacie zaliczki (art. 492 k.c.).

§5. [Termin odbioru]

1. Jeżeli w treści zamówienia nie wskazano inaczej, odbiór przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni po jego wyprodukowaniu przez Sprzedawcę.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Sprzedającego a mających wpływ na termin odbioru, w szczególności nie spełnienia przez Zamawiającego wymagań, od których w zamówieniu uzależniono termin odbioru, Sprzedawcy przysługuje prawo przesunięcia terminu odbioru o maksymalnie 8 (osiem) tygodni. Jeżeli okoliczności, o których mowa w zdaniu 1, zaistniały bez udziału Zamawiającego, Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o przyczynach opóźnienia i nowym terminie odbioru.

3. W przypadku gdy opisana(e) w zamówieniu naczepa(y)/przyczepa(y) ma(ją) niestandardową konstrukcję lub wyposażenie, wskazany w zamówieniu termin odbioru ma charakter orientacyjny i może zostać przez Sprzedawcę przesunięty o maksymalnie 4 (cztery) tygodnie bez podania przyczyny. Zdanie poprzednie nie uchyla treści ust. 2.

§6. [Miejsce odbioru]

Jeżeli w treści zamówienia nie wskazano inaczej, odbiór przedmiotu Umowy nastąpi w: Andrychów, ul. Krakowska 140.

§7. [Umocowanie do odbioru]

1. Jeżeli Zamawiający nie będzie odbierał przedmiotu Umowy osobiście lub (w przypadku jednostek organizacyjnych) przez osoby uprawnione zgodnie z przepisami prawa do jego reprezentacji, zobowiązany jest udzielić stosownego pełnomocnictwa.

2. W braku pełnomocnictwa wydanie przedmiotu Umowy do rąk osoby, która w dniu uzgodnionym przez strony z powołaniem się na Zamawiającego zgłasza się po odbiór, zwalnia Sprzedawcę ze zobowiązania.

§8. [Protokół]

1. Protokół stwierdzający wydanie i odbiór przedmiotu Umowy stanowi dowód wykonania zobowiązania przez Sprzedawcę(pokwitowanie).

2. Jeżeli z treści protokołu nie wynika nic innego, domniemywa się że Sprzedawca swoje zobowiązanie wykonał należycie i zgodnie z Umową, w szczególności w chwili wydania przedmiot Umowy nie posiadał wad i był kompletny.

§9. [Gwarancja]

1. Sprzedawca gwarantuje należytą jakość przedmiotu Umowy.

2. Okres obowiązywania gwarancji, zakres uprawnień z niej wynikających oraz zasady ich wykonywania określa wystawiony przez Sprzedawcę dokument gwarancyjny, wydawany Zamawiającemu wraz z przedmiotem Umowy.

§10. [Rękojmia]

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w rozumieniu art. 556 i n. k.c. zostaje wyłączona.

§11. [Odpowiedzialność]

Odpowiedzialność stron z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy w każdym razie ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość połowy ceny.

§12. [Zmiana umowy]

1. W terminie 7 (siedmiu) dni od jego złożenia zamówienie może zostać zmienione, chyba że na skutek zmiany konstrukcja lub wyposażenie przedmiotu Umowy przybrałyby charakter niestandardowy.

2. Po skutecznej zmianie zamówienia Sprzedawca ustala nową cenę i termin odbioru.

3. Zmiana i/lub uzupełnienie zamówienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§13.  [Zawarcie umowy z funduszem leasingowym]

Na wypadek zawarcia przez Zamawiającego umowy leasingu dotyczącej przedmiotu Umowy, Zamawiający wyraża zgodę na przejęcie przez fundusz leasingowy długu Zamawiającego wynikającego z Umowy (art. 519 §2 pkt 2 k.c.) oraz zobowiązuje się względem Sprzedawcy, że fundusz leasingowy nabędzie wierzytelność Zamawiającego i przejmie jego dług wynikający z Umowy (art. 391 k.c.).

§14. [Właściwość prawa i sądu]

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla miasta Andrychów.

§15. [Ochrona Danych Osobowych]

Niniejszym, mając na uwadze art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trails Center Sp. z o.o. (dalej: Spółka) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowej umowy oraz innych wskazanych poniżej. Mając powyższe na uwadze, wyrażam zgodę i przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem danych jest Trails Center Sp. z o.o. , Ludwików 1A, 97-400 Bełchatów.

2. Spółka przetwarza dane osobowe w następujących celach: podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy ze Spółką, wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w związku archiwizacją, prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez Spółkę, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3. W związku z przetwarzaniem danych wskazanych w powyższym punkcie, podane dane osobowe mogą być przetwarzane i udostępniane innym odbiorcom danych osobowych na mocy przepisów prawa również po zakończeniu umowy ze Spółką. Odbiorcami tych danych mogą być w szczególności:

a) Podmioty współpracujące ze Spółką;

b) Instytucje administracji państwowej i inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub uprawnień;

4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzana danych osobowych w Spółce, które zostały wymienione w punkcie 3 przedmiotowego dokumentu.

5. Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), a także prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze Spółką.